Årsrapport for Namsenvassdraget

Den årlige rapporten, Namslaksen, som fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag gir ut, foreligger for 2008. Her finner du de viktigste opplysningene om Namsenvassdraget for 2008.

Sammendrag:

 • ca 6550 laks og 1200 sjøaure ble tatt på stang i Namsenvassdraget i 2008
 • dette veide til sammen 25 tonn (vel 9 tonn mer enn i 2007)
 • ca 400 laks (2 tonn) ble gjenutsatt (fang- og slepp-fiske)
 • ca 1100 storlaks (over 7 kg) ble fanget i 2008 (800 storlaks i 2007)
 • fangstene av mellomlaks var gode (ca 2000 stk i 2008, ca 900 stk i 2007))
 • laksens gjennomsnittsvekt i Namsenvassdraget var 3,8 kg (3,3 kg i 2007)  
 • det var liten vassføring i andre halvdel av juli og i august 2008  
 • ca 600 laks (3 tonn) døde pga furunkuloseutbrudd i Sandøla i august
 • middels god lakseoppgang i trappa i Nedre Fiskumfoss (1200 laks og sjøaure)
 • god lakseoppgang i laksetrappen i Tømmeråsfossen (1650 fisk) og god oppgang i Formofossen (700 laks).
 • 50 tonn laks og sjøaure fanget på kilenot i Namdalen (15 t mer enn i 2007)
 • antall kilenotfiskere er de seks siste år redusert fra 102 til 60
 • gytemålet for Namsenvassdraget er nådd også for 2008  
 • beskatningsraten for Namsen er ca 25% (dvs ca ¼ av oppgangen blir oppfisket)
 • 4 % av utvandrende smolt kom tilbake som gytefisk i Namsen i 2008
 • prøvefiske viser at andel oppdrettslaks i gytebestanden ligger mellom 10-15 %
 • fiskereglene i vassdraget for 2009 blir de samme som for 2008

Rapporten i sin helhet kan du laste ned her.