Om Namsenvassdraget

Namsenvassdraget ligger helt nord i Nord-Trøndelag Fylke og strekker seg fra grensen mot Sverige i nordøst og helt ut mot Foldahavet i vest  – 210 km langt og med et ned-børsfelt på ca 6.300 km2.

215_id215tmcesizetruecontrol

Dette gir hovedelva, Namsen, en middelvannføring på ca 290 kbm/sekund ved elvas utløp i Namsenfjorden, og den store mengden med vann er noe av hemmeligheten bak at storlaksen hvert år søker seg tilbake til nettopp Namsenvassdraget.

Vassdraget omfatter hele eller deler av kommunene Namskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Høylandet, Overhalla og Namsos, og har sitt utløp ved Namsos by. De viktigste elvene i vassdraget er Namsen (elvenes dronning), Bjøra, Sanddøla og Søråa. Nærmere informasjon om de ulike elvene/strekningene finner du i venstremenyen.

Like fra 1830-tallet  har Namsenvassdraget vært et yndet reisemål for laksefiskere. Fra starten av var det særlig engelskmennene som dominerte langs elvebreddene, men etter hvert kom det tallrike fiskere også fra andre land samt Norge. Fra midten av 1800-tallet og frem til 1970 var vassdraget også benyttet til tømmer-fløtning, og var således helt avgjørende for utviklingen av industri og næringslivet i Namdalen.


Etter at tømmerfløtingen ble avviklet på begynnelsen av 1970-tallet er det igjen sportsfiskerne som dominerer elvebreddene – på jakt etter storlaksen – eller rett og slett bare for å nyte naturen.

Det er Namsenvassdragets Grunneierforening som organiserer de fleste grunneierne langs vassdraget, og denne organisasjonen står sentralt mht forvaltningen av vassdraget. Grunneierforeningens hjemmeside finner du på www.namsenvassdraget.no