Fang & slipp

Det store innslaget av oppdrettsfisk i flere av elvene i Namdalen gjør at man flere steder nå ønsker å satse på et mer selektivt fiske – hvor man tar på land oppdrettslaksen mens villaksen settes ut igjen.

På denne måten vil sportsfiske kunne bidra til at andelen av oppdrettslaks i gytebestanden blir redusert og slik sett legge bedre til rette for at villaksen skal kunne overleve på lang sikt.

Erfaring fra Scotland viser at gjenutsetting av fisk er viktig for å sikre bestanden av villaks, – og forsøk fra Alta har bevist at om gjenutsetting skjer på riktig måte vil fiskens sjanse for å overleve være stor.

Vi tror det er viktig at alle sportsfiskere lærer seg teknikken med å gjenutsette villaks. Nedenfor finner du to veiledningsbrosjyrer om gjenutsetting av fisk.

For mer og div. annen informasjon, gå til nettsiden til Namsenvassdragets Grunneierforening