Om laksen i Namsen

Laks er den absolutt dominerende fiskearten i de nedre delene av Namsen og Namsen-vassdraget, og har i flere hundre år vært den viktigste fiskeressursen.

158_controlid158

Hovedoppvandringen av gytelaks fra sjøen og opp i vassdraget skjer fra midten av juni til slutten av juli. Gytingen antas å skje innenfor tidsrommet 10. oktober til 10. november hvert år, med den viktigste gyteperioden i slutten av oktober.

Det produktive arealet i hovedvassdraget er grovt beregnet til ca 10.000 dekar, i tillegg kommer arealer i sidevassdragene og småelvene p som i sum utgjør anslagsvis 4.000 dekar.

Ungfiskundersøkelser foretatt i vassdraget viser at det er gode forekomster av ungfisk og årsyngel på grunne partier i Namsen. Laks dominerer i forhold til ørret, og ved ung-fiskundersøkelser i Namsen ble det funnet lakseandeler på hele 75 til 100 %.

Lakseungene står 2 til 5 år i vassdraget før de vandrer ut i sjøen som smolt, og gjennomsnittlig smoltalder antas å være ca 3,2 år.

Gjennomsnittsalderen på laks som returnerer til vassdraget fra havet etter 1 til 4 år i sjøen antas å være henholdsvis 38%, 34 %, 26 % og 1,3 %. Etter 1 til 4 år i sjøen oppnår laksen en gjennomsnittsvekt på i størrelsesorden 2,3 kg, 6,2 kg, 10,2 kg og 15,0 kg.

Årlig gjennomsnittsvekt for laksen som ble fanget i perioden 1979 til 2005 var i inter-vallet 2,9 til 4,9 kg. Andelen av storlaks er imidlertid betydelig, og hvert år fanges det laks som veier rundt 20 kg.

Namsenvassdraget rangeres hvert år som Norges andre til fjerde beste laksevassdrag basert på totalvekten av laks fanget (se laksebørsenwww.namsenvassdraget.no). Vanligvis utgjør fangstene i Namsen mellom 5 % og 8 % av landets årlige totale elvefangst.

Men for dem som jakter på storlaksen finnes det knapt noe alternativ til Namsen-vassdraget